Disclaimer

Artikel 1 : Algemeen

Deze website werd ontworpen en wordt beheerd door Balti bvba, Vlamingstraat 16; 8560 Wevelgem – BE 0690.58.44.71 . De bezoeker van deze website accepteert stilzwijgend de algemene voorwaarden hieronder.

Artikel 2 : Inhoud

BaltiSolar besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan BaltiSolar niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer BaltiSolar verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal BaltiSolar onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling. In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is BaltiSolar niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat BaltiSolar geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. BaltiSolar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Artikel 3 : Auteursrecht

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items vallen onder de bescherming van alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrechten, tekeningen en modellen, het recht op databases, enz…. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen of wijzigingen van het geheel of een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier ook, zijn streng verboden, tenzij er voorafgaandelijk toestemming voor gegeven is door de eigenaar van de BaltiSolar-site. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. BaltiSolar geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Artikel 4 : Privacy

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan BaltiSolar geeft u ons uitdrukkelijk de toestemming deze persoonsinformatie te verwerken. De bekomen gegevens worden opgenomen in de bestanden van Baltisolar, Vlamingstraat 16 te Wevelgem. Alle gegevens worden door BaltiSolar verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes ivm onze producten en diensten. BaltiSolar kan deze gegevens tevens aanwenden voor secundair gebruik voor door BaltiSolar zorgvuldig geselecteerde leveranciers. Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor het personaliseren van publiciteit op de BaltiSolar-site. BaltiSolar verleent zich het recht om gebruik te maken van cookies voor het vereenvoudigen van het gebruik van de site of voor administratieve doeleinden. De cookie kan niet gelezen worden door een ander dan diegene die de cookie aangemaakt heeft. U kan uw browser zodanig configureren dat deze u verwittigt telkens er cookies aangemaakt worden of instellen dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Artikel 5 : Controle van uw privécommunicatie

BaltiSolar behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten.

Artikel 6 : Schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Artikel 7 : Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

Artikel 8 : Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de BaltiSolar-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. BaltiSolar behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.

Privacy

Artikel 1: Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de internetsite en het contactformulier in te vullen, verstrekt u ons de volgende persoonsgegevens: [naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, …]. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan BaltiSolar, verleent u ons uitdrukkelijk de toestemming om deze persoonsinformatie te verwerken, in overeenstemming met wet n° 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, en met dit privacybeleid.

De aldus verkregen gegevens worden opgenomen in de bestanden van Balti, Vlamingstraat 16 te Wevelgem (België), als verantwoordelijke voor de behandeling. Alle gegevens worden door BaltiSolar verwerkt voor de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten.

U beschikt over het recht tot toegang tot uw betreffende gegevens en u kunt er een kopie van aanvragen. Indien nodig, kunt u vragen om uw gegevens te corrigeren, recht te zetten, te vervolledigen, updaten, blokkeren of verwijderen. Ten slotte hebt u een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Om bovenvermelde rechten te doen gelden kunt u per gewone post contact met ons opnemen: Balti, Vlamingstraat 16 te Wevelgem (België), of per e-mail: info@baltisolar.be

Artikel 2: Cookies

De internetsite van BaltiSolar maakt gebruik van cookies om e-mailcommunicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken, en is noodzakelijk voor de levering van diensten die uitdrukkelijk door u werden aangevraagd. De cookies worden aldus gebruikt om het gebruik van de site te vereenvoudigen of voor administratieve doeleinden. De cookie kan enkel worden gelezen door diegene die de cookie heeft aangemaakt. U kunt uw browser zodanig configureren dat deze u verwittigt telkens er cookies worden aangemaakt, of hem instellen dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Artikel 3: Controle van uw privécommunicatie

BaltiSolar behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, oorsprong of bestemming ervan, te controleren of te onderzoeken, als wij een vermoeden hebben dat het geheel of een deel van die communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of als we daartoe bevel hebben gekregen van de bevoegde autoriteiten.