RESCERT Nr: 03507

0800 26 27 4

Algemene voorwaarden

1. Onderhavige algemene voorwaarden dienen gelezen met eventueel bijzondere voorwaarden vermeld op de voorzijde van het factuur, bestelbon of getekende offerte.

2. Prijsoffertes worden louter ter informatie opgegeven, en gelden geenszins als aanbod. Zij zijn vrijblijvend, zonder verbintenis. De geldigheidsduur ervan is beperkt tot de opgegeven datum. Een bestelling wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging van de bestelling en ondertekening door Balti bvba.

3. Balti bvba kan slechts overgaan tot inplanning van de uitvoering van de werken nadat alle dienstige stukken hiertoe ondertekend door de koper werden teruggezonden en het eventueel vooropgesteld voorschot werd aanbetaald. Nietbetaling van het vooropgesteld voorschot geeft Balti bvba het recht de werken onbepaald uit te stellen zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant – opdrachtgever, onverminderd het gestelde verder in deze algemene verkoopsvoorwaarden. Iedere opgegeven leveringstermijn, zelfs indien deze specifiek is vermeld, is een benadering en wordt verstrekt als vorm van inlichting. Overschrijding ervan kan hoe dan ook geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot enige schadevergoeding.

4. Bij opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, draagt Balti bvba geen enkele verantwoordelijkheid. Eventuele schade en boetes hieromtrent opgelopen vallen geheel ten laste van de klant. Bij het niet of niet–tijdig bekomen van de vereiste vergunning heeft Balti bvba het recht de overeenkomst te beëindigen in welk geval de klant – opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd forfaitair vastgesteld op 10 % van de totale aannemingsprijs.

5. De klant – opdrachtgever draagt er zorg voor dat de werf voor aanvang van de werken vrij bereikbaar en toegankelijk is. De klant – opdrachtgever zorgt daarenboven voor voldoende parkeerplaats op de werf en deze dient door de klant – opdrachtgever in het voordeel van Balti bvba gratis te worden voorzien van water en elektriciteit. De werf dient opgeruimd te
zijn, rekening houdend met de mogelijkheid voor Balti bvba de nodige stellingen, kranen en ladders te plaatsen en hiermede de nodige bewegingen mee uit te voeren. Kosten verbonden aan deze werken zijn ten laste van de klant – opdrachtgever. Desgevallend vraagt deze ook het nodige parkeerverbod aan bij de instanties. Bij gebreke hieraan heeft Balti bvba het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, lees achteraan het orderboek te plaatsen, dan wel te beëindigen en is de klant – opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zoals voorzien in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

6.1. Balti bvba draagt eveneens geen aansprakelijkheid op basis van de leer van de burenhinder (artikel 544 B.Wb.), ook niet bij wijze van overdracht daarvan.

6.2. Onze aansprakelijkheid in geval van fouten is beperkt tot de vervanging van de goederen en maximaal tot het bedrag van de aan Balti bvba toevertrouwde opdracht.

7.1. Balti bvba draagt alleszins geen verantwoordelijkheid voor de schade die inherent is aan de uitvoering van de werken. Zo neemt de klant – opdrachtgever er kennis van dat indien doorboringen door tegels nodig zijn, deze mogelijks kunnen scheuren. Schade dewelke geheel ten laste komt van de klant. Idem wat betreft doorboring door bezetsel en eventuele scheurvorming tot gevolg.

7. 2. Bij gebrekkige of niet conforme goederen, onverminderd het gesteld onder 8, zal Balti bvba van elke aanspraak tot schade bevrijd zijn na herbelevering van deze goederen.

8. Betwistingen over gebrekkige of niet conforme goederen, dan wel over levering, uitvoering of facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/of facturatie en dit bij aangetekende zending. Balti bvba is hoe dan ook niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Inzake verborgen gebreken geldt het gestelde onder 7. Eventuele kleurverschillen in materialen worden nooit als zichtbaar dan wel verborgen gebreken beschouwd.

9. Ingeval van levering, staat de klant vanaf de levering op de werf verder in voor schade aan en vervreemding van het materiaal en neemt hiervoor een gegoede verzekering, ook voor brand en stormschade.

10. Alle geleverde materialen blijven echter, ondanks het gestelde onder 9, eigendom van Balti bvba tot op het ogenblik van de integrale betaling van de aannemingssom. Balti bvba kan bij niet – betaling op kosten en risico van de opdrachtgever – klant op elk ogenblik de goederen terug komen laten ophalen. Balti bvba houdt zich daarbij het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, ook indien deze slechts gedeeltelijk is.

11. Het keuringsverslag van uw zonnepaneel-installatie, die wordt opgemaakt door een erkend keuringsorganisme, wordt pas vrijgegeven op het moment Balti bvba alle verschuldigde bedragen correct ontving.

12. Balti BV is niet verantwoordelijk voor afkeuring van het huidige algemeen elektriciteitsbord door overspanning, foutieve bekabeling of slechte aarding, dit overheerst ook foutieve keuringen die in het verleden gebeurd zijn.

13. De Arei-keuring wordt pas uitgevoerd nadat het volledige bedrag betaald werd. Opgelet, dit document heeft u nodig om de aangifte bij uw netbeheerder te vervolledigen.

14. De klant is verantwoordelijk voor het nagaan van de opbrengsten van de installatie. Balti bv raadt de klant aan om op geregelde tijdstippen de opbrengst en de werking van de installatie na te gaan.  Balti BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor niet behaalde opbrengsten.

15. Balti BV staat niet in voor het aanvragen van premies of subsidies van gelijk welke aard, logischer wijs kunnen wij dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het mislopen ervan.

16. Voor technische redenen heeft Balti BV het recht om tot ontbinding van het contract over te gaan.  Eventuele reeds betaalde voorschotten door de klant worden na deze beslissing door Balti BV terug gestort.

Verkoopsvoorwaarden

17. Alle facturen zijn betaalbaar te Kortrijk, op datum factuur. Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan 10 % per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minimum van € 100. Bij niet-betaling van de voorschotfactuur op vervaldag van deze voorschotfactuur, heeft Balti bvba het onvoorwaardelijke recht om de planning uit te stellen tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. Bij niet – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Balti bvba het onvoorwaardelijke recht de werken stil te leggen tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. In voorkomend geval vervallen alle eventueel gemaakte afspraken m.b.t. leverings- en uitvoeringstermijnen. Het stilleggen van de werken kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant – opdrachtgever. Indien de werken uit deelopdrachten bestaan, behoudt Balti bvba zich het recht voor de uitvoering van de volgende deelopdracht op te schorten conform het voorgaande, tot zolang de vorige deelopdracht integraal werd betaald; Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van Balti bvba de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant. Het voorgaande onverminderd het recht van Balti bvba de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant – opdrachtgever wegens wanbetaling.

18. De opdrachtgever – koper wordt hierbij uitgesloten zich te beroepen opzichten Balti bvba op de juridische figuur van de exceptie van niet – uitvoering. De opdrachtgever – klant kan m.a.w. diens betalingsverbintenissen niet opschorten, om welke redenen ook. De opdrachtgever – klant kan zich m.a.w. niet verschuilen achter beweerdelijk vastgestelde gebreken, dan wel geclaimde service – interventie of niet geheel afgerond zijn der werken om diens betalingsverbintenis op te schorten. Balti bvba op haar beurt zal enkel ter plaatse afstappen en service/onderhoud en enig welke andere interventie uitvoeren (zelfs indien deze valt onder de garantievoorschriften) wanneer het openstaand saldo door de opdrachtgever – klant geheel werd betaald. Dit alles onvermindert het recht van Balti bvba de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant – opdrachtgever wegens wanprestatie.

19. Uitgezonderd het gestelde onder 4 en 5 is ingeval van annulatie, vernietiging of geen uitvoering van de overeenkomst door toedoen van de klant – opdrachtgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van de waarde van de bestelling met een minimum van € 150 en dit onder uitdrukkelijke mogelijkheid een hogere schade te eisen. E.e.a. laat het recht van Balti bvba in toepassing artikel 1794 B.Wb. onverkort.

20. Balti bvba kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of verlies van inkomsten die de koper zou leiden ten gevolge van (i) een wijziging of de afschaffing van het systeem van groenestroomcertificaten, gerelateerde belastingvoordelen of andere fiscale gunstmaatregelen of (ii) enige andere overheidsmaatregel. Alle informatie en documenten die Balti bvba aan de klant hieromtrent dan wel in het kader van de uitvoering van de opdracht meedeelt, is louter ter informatieve titel en bindt Balti bvba op generlei wijze. Uitsluitend de klant is
verantwoordelijk om zich correct te informeren betreffende de gunstmaatregelen (en hun modaliteiten) die eventueel toegekend kunnen worden bij de aankoop van de producten. Indien de klant bij een externe partij een financiering wenst aan te gaan, dient de klant er voor te zorgen dat de modaliteiten hieromtrent stroken met de afspraken die de klant met Balti bvba heeft gemaakt. Balti bvba zal de gemaakte afspraken en algemene verkoopsvoorwaarden niet aanpassen in functie van de financiering van de klant. De aan de klant meegedeelde te verwachten jaarlijkse opbrengst is zuiver informatief en bindt Balti bvba geenszins. Balti bvba kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of verlies van inkomsten die de koper zou leiden ten gevolge van afwijkende resultaten op deze vooropgestelde te verwachten jaarlijkse opbrengst.

21. Balti bvba wijst de klant erop dat afhankelijk van het door hem aangekochte product, specifieke garantievoorwaarden, plaatsingsvoorwaarden en productvoorwaarden zullen gelden, dewelke op hun beurt integraal deel uitmaken van de tussen partijen afgesloten overeenkomst. Deze specifieke voorwaarden dienen gelezen in het licht van de algemene verkoopsvoorwaarden. Bij eventuele strijdigheid hebben de specifieke voorwaarden voorrang op de algemene. In het algemeen gelden de garantievoorwaarden van Balti bvba (specifiek voor elk product) en in het bijzonder de garantietermijnen vanaf factuurdatum.
Verder zal er geen garantie worden aanvaard:
• voor gevolgschade aan personen en/of goederen en gederfde inkomsten of besparingen;
• indien de gebreken zijn ontstaan ten gevolge van verwaarlozing of slechte zorg door de gebruiker (bijv. vorstschade aan
opslagvat of pomp, schade aan het elektrisch element ten gevolge van kalkaanslag, etc.);
• indien de schade een gevolg is van extreme weersomstandigheden (bijv. aanvaarden van het gebied als rampgebied);
• indien de installatie door derden werd gewijzigd of door een niet – erkende installateur werd opgestart.

22. Indien de registers/instellingen of de configuratieparameters van de omvormer zijn veranderd buiten balti om, dan vervalt de garantie op de door Balti geplaatste omvormer en/of batterijen.

23. De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.

24. Alleen het vredegerecht te Kortrijk, en/of de rechtbank van eerste aanleg of van koophandel te Kortrijk zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste aanleg kennis te nemen. Het Belgisch recht is van toepassing.